【WECAN-VN】Chính sách bảo mật

Wecan.com.vn (dưới đây gọi tắt là “công ty”) chính là tài liệu dành cho khách hàng tham khảo mọi dịch vụ được công ty cung cấp liên quan tới WECAN-VN.
Truy cập thông tin và phương pháp sử dụng
Công ty cung cấp thông tin và phương pháp sử dụng dịch vụ thông qua các hình thức sau:
Thông tin bạn cung cấp
oSố điện thoại, địa chỉ email, sổ ghi thông tin
Khi cài đặt tài khoản cho dịch vụ này, có được số điện thoại, địa chỉ email, sổ ghi thông tin của bạn được sử dụng vào các mục đích sau.
1)Để tìm kiếm những người tiêu dùng khác mà bạn biết hoặc có thể biết, tiếp theo tham gia hoặc giới thiệu bạn bè, xác nhận xem có phải là người này hay không, tránh xác nhận không phù hợp…và phải lưu giữ được số điện thoại (người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh), địa chỉ email dùng cho điện thoại di động (người tiêu dùng sử dụng điện thoại có chức năng cài đặt email).
2)Để tìm kiếm những người tiêu dùng khác mà bạn biết hoặc có thể biết, tiếp theo tham gia hoặc giới thiệu bạn bè, xác nhận xem có phải người này hay không, tránh xác nhận không phù hợp…và có được sổ thông tin thiết bị đầu cuối. (có được số điện thoại và địa chỉ email dùng cho điện thoại di động từ sổ ghi chép thông tin. Và không có được các thông tin như họ và tên, hình ảnh, địa chỉ, email không dùng cho điện thoại di động…lưu trên sổ ghi chép thông tin).
3)Khách hàng để sử dụng chức năng di chuyển thông tin tài khoản của dịch vụ này và chức năng sử dụng cùng một tài khoản trên nhiều thiết bị đầu cuối (dưới đây gọi tắt là chức năng sử dụng trên nhiều thiết bị), thì cần phải cài đặt chỉ email điện tử cho khách hàng này (người tiêu dùng sử dụng điện thoại có chức năng cài đặt email). Địa chỉ email và mật khẩu bạn đăng ký để sử dụng các tính năng của nhiều thiết bị sẽ được sử dụng để xác nhận xem bạn có phải là cá nhân và để tránh sử dụng không phù hợp.
Những thông tin này sẽ không sử dụng công khai cho khách hàng khác. Bạn có thể tự do chọn xem có cài đặt thông tin hay không, nếu chưa cài đặt thì có thể dẫn tới việc không thể sử dụng dịch vụ này. Ngoài ra, nếu như bạn xóa số tài khoản của dịch vụ thì những thông tin này sẽ cho phép xóa theo quy định của công ty.
Thôn tin cài đặt khác
Bạn có thể cài đặt thông tin cơ bản (tên hiển thị, ảnh đại diện, tin nhắn,…trên dịch vụ, họ và tên, ngày tháng năm sinh,v.v dựa trên mục đích sử dụng dịch vụ một cách suôn sẻ và tương tác tốt với người dùng. Ngoài ra, khách hàng khác có thể tra cứu được thông tin cơ bản của bạn được hiển thị trên dịch vụ này và thông tin công khai (văn bản, hình ảnh, video,…). Bạn có thể tự do lựa chọn có cài đặt hay không, nếu chưa cài đặt thì có thể dẫn tới việc không thể sử dụng được dịch vụ này hoặc một phần chức năng của dịch vụ này.
oThông tin có được từ các hoạt động như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính, ngày tháng năm sinh của bạn sử dụng dựa trên mục đích như điều tra, hoạt động, bốc thưởng và gửi quà thưởng liên quan, gửi hàng mua bán…
oTư vấn
Có được số điện thoại, địa chỉ email của bạn, tên loại máy thiết bị đầu cuối, thông tin hệ thống làm việc…Hệ thống thông tin dùng để điều tra, trả lời tư vấn và xác nhận xem có phải là người này hay không.
oHồ sơ thanh toán
Bạn có được thông tin thẻ tín dụng là có thể do khi mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán…để thanh toán phí sử dụng. Ngoài ra, hệ thống thanh toán sẽ do diễn đàn giao dịch thực hiện, công ty sẽ không lưu lại bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào.
Thông tin sử dụng dịch vụ
oCookie
Để cải thiện sự tiện lợi của việc lưu trữ nội dung cài đặt khách hàng,v.v, để duy trì và bảo vệ sự an toàn của hội thoại (session) v.v., cookie sẽ được sử dụng để nắm bắt số lượng truy cập, mẫu sử dụng, quy mô người dùng khi bạn sử dụng dịch vụ này…để cung cấp dịch vụ tương đối tốt.
Bạn có thể lựa chọn xem có sử dụng cookie hay không, nếu từ chối truy cập cookie thì có thể dẫn đến không sử dụng được một phần chức năng của dịch vụ này như dịch vụ cần phải đăng nhập.
oLog
Khi bạn sử dụng dịch vụ này thì sẽ tự động xuất hiện lưu địa chỉ IP, loại thiết bị trình duyệt, ngôn ngữ thiết bị trình duyệt…Thông tin này sẽ dùng để phân tích môi trường khách hàng, cung cấp dịch vụ tương đối tốt và để tránh hành vi sai trái ngăn cản dịch vụ thông thường.
oThông tin vị trí
Một phần của dịch vụ sẽ sử dụng thông tin vị trí được gửi từ điện thoại di động. Nếu khi bạn sử dụng dịch vụ thì sẽ sử dụng thông tin chỉ trong phạm vi cần thiết cho dịch vụ này. Ngoài ra, nếu do việc cài đặt điện thoại mà không cho phép truyền thông tin vị trí…thì thông tin vị trí sẽ không được truyền đi.
oThông tin máy móc
Có thể lấy thông tin máy (hệ điều hành, thông tin nhận dạng cá nhân của thiết bị đầu cuối, tên máy tính, v.v.) mà bạn đang sử dụng. Những thông tin này được sử dụng để cung cấp các dịch vụ tốt hơn và để xác nhận xem nó có dành cho người đó hay không và tránh cản trở việc cung cấp các dịch vụ thông thường.
Mục đích sử dụng thông tin
Công ty sẽ dựa vào việc sử dụng mục đích sau để có được thông tin cá nhân. Ngoài ra, nếu sổ địa chỉ được sử dụng cho mục đích truy cập giới hạn, sổ địa chỉ sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi này.
oCài đặt hoặc giới thiệu bạn bè để tìm kiếm khách hàng khác mà bạn biết hoặc có thể biết.
oĐể tránh sử dụng không phù hợp.
oĐể khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này một cách thuận tiện.
oĐể thống kê thông tin người dùng có liên quan đến dịch vụ này.
oTiến hành khảo sát về các dịch vụ hiện được cung cấp hoặc trên các dịch vụ được cung cấp trong tương lai.
oĐể xử lý vấn đề của bạn.
oĐể thông báo thông tin liên quan tới dịch vụ này hoặc thông tin đăng báo quảng cáo cho doanh nghiệp ngoài công ty.
oĐể phát triển và cung cấp kế hoạch mới liên quan tới dịch vụ này trong tương lai.
oĐể gửi thăm bốc thưởng, quà thưởng, hàng hóa…cho hoạt động.
oXác nhận xem có phải là người này hay không khi bạn đề xuất yêu cầu.
oXử lý thanh toán khi bạn mua hàng, sử dụng dịch vụ thanh toán.
oTiến hàng liên lạc bắt buộc khi có thông báo quan trọng khác liên quan tới dịch vụ này.
Cung cấp tài liệu
Ngoài các trường hợp liệt kê dưới đây ra thì công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho người thứ ba:
oKhi được người này đồng ý trước khi làm.
oKhi dựa vào quy định pháp luật.
oKhi bạn vi phạm điều khoản sử dụng của dịch vụ này, công ty để bảo vệ quyền lợi, tài sản, dịch vụ của mình, đã cố gắng dựa vào phán đoán công khai thông tin cá nhân cần thiết.
oKhi có trường hợp bắt buộc bảo vệ tính mạng cá nhân, thân thể hoặc tài sản, không dễ được người này đồng ý.
oTrong trường hợp đặc biệt cần thiết để thúc đẩy sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em, không dễ dàng có được sự đồng ý của người này.
oCần hỗ trợ các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan công quyền địa phương hoặc các cơ quan được các cơ quan, đoàn thể nói trên giao phó để thực hiện các công việc theo quy định pháp luật, và nếu người này đồng ý và họ có thể cản trở việc thực hành công việc
oDo sáp nhập, phân chia công ty, chuyển giao kinh doanh hoặc các lý do khác, hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm việc tiếp nhận thông tin cá nhân.
Xử lý ủy thác thông tin
Trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng thì công ty này có thể sẽ ủy thác toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân có được từ khách hàng cho người được ủy thác xử lý. Lúc này, sẽ kiểm tra định tính của người được ủy thác và quy định nội dung liên quan đến nghĩa vụ bảo mật trong hợp đồng, xây dựng quy định để quản lý tài liệu một cách phù hợp.
Sử dụng chung dữ liệu
Nếu bạn cần làm việc với công ty, bạn sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của mình với đối tác kinh doanh nếu bạn cung cấp dịch vụ này. Tại thời điểm này, công ty sẽ thông báo cho bạn về mục đích sử dụng, tên của đối tác kinh doanh, loại thông tin và tên của người quản lý.
Kiểm tra hiệu quả đăng báo quảng cáo trên phương tiện truyền thông khác của công ty. Công ty có thể cài đặt các thành phần của các công ty khác trong ứng dụng APP cho điện thoại thông minh của dịch vụ này dựa trên mục đích thanh toán phí quảng cáo cho các công ty quảng cáo để đăng báo dịch vụ này cho phương tiện truyền thông của công ty khác để kiểm tra tính hiệu quả của việc đăng báo quảng cáo. Để biết nội dung chi tiết về trình tự ứng dụng đối tượng lắp đặt thì vui lòng đọc ở đây.
Quyền hạn của khách hàng
Bạn có thể xác nhận, chỉnh sửa các thông tin như địa chỉ email đã cài đặt hoặc mật khẩu bất cứ lúc nào trên trang web dịch vụ này. Và có thể hủy số tài khoản.
Nếu khi bạn yêu cầu công ty cung cấp thồn tin mà không thể xác nhận được thông tin cá nhân trên web dịch vụ, thì ngoài trường hợp liệt kê sau phải yêu cầu cung cấp thông tin theo trình tự mà công ty đưa ra:
oKhi do cung cấp thông tin mà gây hại tới tính mạng, thân thể, tài sản hoặc quyền lợi, lợi ích khác của người này hoặc người thứ ba.
oKhi do cung cấp thông tin mà gây cản trở rõ ràng tới việc thực hiện của công ty.
oKhi cung cấp thông tin mà vi phạm quy định pháp luật.
oKhi không thể xác nhận được yêu cầu cung cấp thông tin có phải do người này cung cấp hay không.
Nếu như sau khi cung cấp thông tin mà bạn phát hiện nội dung thông tin cá nhân được lưu trong công ty khác với tình hình thực tế thì phải dựa vào trình tự mà công ty đưa ra để yêu cầu chỉnh sửa, thêm, xóa dữ liệu cá nhân.
Ngoài ra, nếu khi bạn yêu cầu công ty cung cấp thông tin mà không thể xác nhận được thông tin cá nhân trên web dịch vụ thì có thể yêu cầu bạn thanh toán phí thủ tục cung cấp thông tin dựa vào trình tự mà công ty đưa ra.
Ban có thể tự do chọn xem có cung cấp thông tin cá nhân cho công ty hay không, nếu như chưa cung cấp thông tin cần thiết thì có thể dẫn tới việc không thể sử dụng một phần chức năng của dịch vụ này.
Xóa thông tin của người sử dụng dịch vụ này
Khách hàng nếu như xóa tài khoản dịch vụ này, thì công ty sẽ dựa vào quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty để xử lý thông tin của khách hàng một cách thỏa đáng.
Thông tin cá nhân liên quan tới đối tượng thiếu niên và thanh thiếu niên
Khách hàng chưa đủ 18 tuổi sử dụng dịch vụ này, khi nhập thông tin cá nhân thì phải được sự đồng ý của người lớn.
Chỉnh sửa chính sách quyền bảo mật
Có thể tiến hành chỉnh sửa đối với chính sách bảo mật. Khi tiến hành thay đổi quan trọng thì có thể thông báo nội dung chỉnh sửa thông qua hình thức mà người dùng dễ hiểu.